Islam         

Fem pelare och trosartiklar

Trosbekännelsen (Shahada)

Islams trosbekännelse lyder: "Jag vittnar om att det inte finns någon Gud förutom Gud, och att Muhammad är hans sändebud". Detta ses av många muslimer som navet i en muslims liv. Något som man återkommer till och mediterar över. Muhammed ses av många som en fullkomlig människa. Muslimer försöker att agera som Muhammed gjorde i olika situationer i sitt liv. När man lever som Muhammed lever man enligt hans sunna.

Tidebönen (Salat)
Muslimer ska be tidebönen, salat, fem gånger per dag. Bönerna stärker tron och fördjupar tron. Enligt islam så renar bönen hjärtat och lägger band på eventuella frestelser. Bönen sker ofta på arabiska. Enskild bön kallas för dua. Den kan utföras på valfritt språk.

Fastan (Sawm)
Vuxna muslimer fastar en gång per år under månaden Ramadan. Den innebär att man avstår från mat, dryck, och sex från gryning till solnedgång. En av fastans mål är enligt islam att fostra kärlek, uppriktighet och hängivelse hos de troende och att byta ut våra sämre egenskaper mot en sund samhällstillvändhet, tålamod, osjälviskhet och viljestryka. Den ska också visa på omtanke om de fattiga. Undantagna från fastan är sjuka, gravida, barn och soldater. Man kan även fasta, under det övriga året. Profeten Muhammed sägs ha fastat på måndagar och torsdagar. Fastan bryts med en fest id al fit´r (se högtider)

Allmoseskatten (Zakat)
Allmosan är en årlig välfärdsavgift. Den ska utgöra 2,5% av förmögenheten. Allmosan betalas till fattiga, behövande och skuldsatta. Ordet Zakat rymmer betydelserna rening och tillväxt. Genom att betala allmosa renar man enligt Islam sig själv och sina tillgångar, samtidigt som man bidrar till tillväxt bland de som har det sämre ställt i samhället. Varje muslim är ansvarig för att själv beräkna och donera sin egen allmosa. Utöver den obligatoriska skatten kan också skänka frivilliga allmosor. Enligt Islam har Gud skapat alla människor med lika värde och alla har rätt till ett drägligt liv och ta del av jordens resurser. Koranen uppmanar människan att inte vara girig.

Vallfärden (Hajj)
Det är en plikt för varje muslim att vallfärda till Mekka minst en gång i livet. Förutsättningen är givetvis att man har råd och har hälsan att göra detta. Hajj, som vallfärden kallas på arabiska, innebär ett tillfälligt avbrott från alla världsliga aktiviteter och individuellt andligt självförverkligande inför Gud. Under vallfärden klär sig män i enkla vita tygstycken. För kvinnor gäller enkla täckande kläder. Detta är enligt Islam en symbol för att vi alla är skapade med lika värde, rika som fattiga, svarta som vita, unga som gamla. Riter som pilgrimerna bla. utför under Hajj är att cirkulera sju gånger kring Kaba, och försöka kyssa den svarta stenen. En person som har gjort vallfärden får hög status inom islam.

Trosartiklar
En Gud
Endast tro på En Gud-Allah. Kännedom om honom kan man få genom hans namn. Läs mer under Gud och människan.

Änglarna
Änglarna är enligt islam födda ur ljus och har inte en fri vilja. De är troende av naturen, skapade för att lyda och agerar på egen hand. De skyddar människor, noterar deras gärningar, uträttar ärenden om nåd, förmedlar Guds uppenbarelser till hans profeter och budbärare och utför vissa prövningar för att testa människorna.

Profeterna
Islam tror på Guds profeter, ex. Noa, Moses och Jesus. Det är dock Muhammed som är "inseglet". Dvs. den som som kommit med det rena oförvanskade budskapet om Gud. Jesus har en stor roll i Koranen, även om han inte är Guds son. Han är en stor profet som utförde mirakler genom Guds kraft. Han kallas inom islam för Isa. Muslimerna tror på att Jesus moder Maria blev i välsignat tillstånd genom Gud och hon fick en son via jungfrufödsel. Maria är ett stort föredöme inom Islam. Jesus ska också blivit upptagen till Gud i paradiset, alltså gjort en himmelsfärd som man också tror på inom kristendomen. Jesus korsfästes inte enligt islam. Det var någon som liknande honom som dog på korset. Eftersom han inte blev korsfäst blev han inte heller uppstånden från de döda. Många i islam tror att Jesus som ska komma tillbaka vid tidens slut och tillsammans med islams Messiasfigur - Mahdi och besegra antikrist. Jesus kommer efter Mahdins död att att härska i världen i 40 år, till sist ska han begravas bredvid Muhammed och de andra kaliferna i stora Moskén i Medina. Moses är den profet som nämns oftast i Koranen. Abraham är stamfader för muslimerna, precis som han är för judarna, enligt islam var det dock sonen Ismael som är på väg att offras i tron på den ende Guden, inte Isak, som det är i Judarnas Tora. Också  Adam och Eva förekommer i Koranen, i Islams version om Kunskapens träd, så förlåter Gud deras felsteg och sänder dem till jorden som ställföreträdare till Gud. Det finns alltså ingen arvsynd inom islam.
Här kan du läsa mer om vad muslimerna anser om
Jesus.

Skrifterna
Islam ser judarnas heliga skrift Tanak (Gamla Testamentet) och de kristnas Nya testamente som källor till kunskap om Gud. Det är dock Koranen som är den skrift som kan ge tillförlitligast information om Gud, eftersom man ser Koranen som Guds ord. Bibeln budskap anses ha blivit förvanskat genom tiderna.

Livet efter döden
Islam tror på på uppståndelse efter döden. De har ett hopp om att få en belöning i paradiset och rädsla för att komma till helvetet. Utgången som är bestämd av Gud och noterad av änglarna får de reda på vid tidens ände, då domedagen kommer. Till dess vilar man i sin grav. Muslimerna vet att alla i slutändan  kommer att bli förlåtna av Gud och kommer leva i harmoni med honom. Paradiset beskrivs om en härlig plats med porlande bäckar och vackra hem, där man lever för evigt. Det sägs att Guds förlåtelse är så stor att även Satan kommer att bli förlåten och träda in paradiset till sist. Enligt Koranen vägrade Satan att buga för Guds främsta skapelse människan. Han menade att han som var gjord av eld och var av en finare sort än människan. Gud lät Satans straff bli uppskjutet för att han skulle inklädda sig rollen som frestare, dvs. locka bort människan från den rätta vägen. Människan har precis som inom judendom och kristendom en fri vilja, men man tror också på ödet.

Ödet
Enligt islam är allt förutbestämt av Gud, man tro på Qadar, Guds allvetande. Han vet och har bestämt våra öden. Därför säger muslimer ofta - "In shallah" - "Om Gud vill", när man talar om vad som kommer ske i framtiden. Därför är den fria viljan något beskuren inom islam.

Checkpoint - Fem pelare och trosartiklar
1. Gör en sammanfattning över islams fem pelare.
2. Hur ser Islam på judendomens och kristendomens skrifter och profeter? Vem är mahdin?
3. Hur ser islam på änglar?
4. Hur ser islam på livet efter döden och ödet? Vem är Shaitan inom islam?

Klicka här för att gå vidare till islams Högtider och etikett


Kapitlet om islam är upp
delat i följande rubriker
Introduktion
Gud och människan
Fem pelare och trosartiklar
Högtider och etikett
Heliga skrifter
Kvinnosyn
Muhammed och kalifatet
Riktningar
Quizlet och frågesport

Trosbekännelsen med arabisk kalligrafi


By: Vincent Millet (Tidebön)


By. Amir Schecko


hajj
By: Al Jazeera English (Vallfärden)By: Aiman Titi, Barn klädd i enkla vita vallfärdskläder


Muhammed och ärkeängeln GabrielJesus Bergspredikan

mariam
Det finns en Sura i Koranen tillägnad Maria,
denna bild är persisk miniatyr av Maria och
Jesus, som likt alla profeter bär profeternas
eld.