Islam         

Kvinnosyn i Islam

Det finns ingen enhetlig kvinnosyn inom islam. Enligt Koranen har dock man och kvinna lika värde. Den traditionella synen på kvinnan har förändrats sedan 1800-talet. En del menar att traditionell muslimsk kvinnosyn står i kontrast till sann förståelse av islam.

Många poängterar att islam gav kvinnan rätt att äga och sälja egendom, ärva förmögenhet och utbilda sig redan för 1400 år sedan. Islam förkunnar att alla - män och kvinnor - får frälsning via fromhet, dygd, kunskap, goda intentioner och goda gärningar. Islams fem pelare är lika viktiga för män som kvinnor.

 

Bland muslimer har man under senare årtionden diskuterat vad som är korrekt islamisk kvinnosyn.  Även muslimska kvinnor har deltagit i tolkningsarbetet. Nu hör man mindre sällan att Islam skulle se kvinnor som mindre värda än män. Det finns till och med en liten trend att se könen som totalt jämlika. Från religiöst håll har man också tonat ner kritiken mot att kvinnor utbildar sig och yrkesarbetar.

 

Enligt islam är män och kvinnor lika inför Gud, men deras plikter och rättigheter i familjen och i samhället skiljer sig åt. Den muslimska kvinnan har olika ställningar i olika länder. Det beror på olika tolkning av sharialagarna. I det sekulära landet Turkiet är kvinnor mer jämställda männen, än i länder som Saudi-Arabien och Iran som använder mer sträng tolkning av Sharialagarna. Det finns också andra faktorer som spelar in. Kvinnor i städer har oftast det bättre jämfört med kvinnor på landsbygden och desto mer modernt ett land är, desto mer jämställdhet.

 

Där den islamiska rätten präglar landet, exempelvis Iran och Saudi-Arabien, räknas mannen som familjens ledare. De religiösa plikterna är främst männens, fredagsbönen är exempelvis en plikt endast för män. Nedan följer en rad mer eller mindre ojämnställda drag i sharialagstifningen. Familjerättsligt har faderns familj bestämmanderätt över barnen, även om modern har vårdnad av barnen. Muslimska kvinnor får bara gifta sig med muslimska män. Män kan gifta sig med judiska och kristna kvinnor. Mannen har alltid rätt till skilsmässa - kvinnan bara om hon har rätt till det enligt äktenskapskontrakt eller om mannen kan bevisas vara impotent. Män kan ha upptill fyra hustrur - men då krävs det att man ägnar dem lika mycket tid, resurser och kärlek. Det är ovanligt att man har många hustrur. Kvinnan har full rätt till sin arbetsinkomst och till sin morgongåva -mahr som den kallas. Morgongåvan är en garantisumma som mannen har skyldighet att betala sin hustru. Mannen har skyldighet att försörja hela familjen.

 

Vissa har tolkat sharialagarna som att mannen skulle ha rätt att tillrättavisa sin kvinna genom aga och att mannen skulle ha rätt att förbjuda sin hustru att lämna hemmet och att resa ensam. Detta har dock kritiserats och omtolkats. Kvinnor får ofta lindrigare straff än män i rättegångar. I domstolen är också två kvinnors vittnesmål lika med en mans vittnesmål. När det gäller arv så ärver en syster ärver hälften så mycket som sin bror.

 

Tillämpningen av denna traditionella rättsordning har mött på intern såväl som internationell kritik. Internationellt har muslimska stater kritiserats för att bryta mot de mänskliga rättigheterna när man har olika lagar för män och kvinnor. Inom Islam försöker vissa omtolka Koranen och sunna till kvinnans fördel. Ex. får man enligt Sharia ha fyra fruar. Men man måste ägna dem lika mycket tid, resurser och kärlek. Då det är en omöjlighet menar dessa omtolkare att polygami är fel. I många länder går också riktningen mot ökad jämställdhet.

 

Företeelser som inte endast är unika för muslimska länder har kritiserats både inom islam och internationellt.  Det kan gälla kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och s.k. hedersmord.  Dessa tre finns också i andra kulturer. Tyvärr har de ofta tolererats tidigare i islam.

 

Klädsel

Islam säger att man ska vara anständigt klädd, hijab kallas det, det gäller både män och kvinnor. Debatten har varit stor kring hur heltäckande kläderna ska tillåtas vara. I början av 1990-talet, diskuterade man ofta hur okej det var med slöja i olika sammanhang i Sverige, men är idag accepterad av de flesta. Däremot har många fortfarande svårt att acceptera Nikab, Burka och Chador som i hög grad täcker kvinnans kropp och ansikte.

 

Under tidigt 1900-tal gick trenden som i såväl kristna som muslimska länder att man slutade med att använda huvudduk. Efter 1970-talet, har det blivit vanligt att bära alltifrån slöja till mer heltäckande kläder, som en del av muslimska identiteten. I Väst ser vi ofta bruket som ett patriarkalt tvång och det inslag av socialt tryck på enskilda kvinnor, men frågan är mer komplex än så.

 

Slöja tillsammans med en löst sittande klänning eller kappa uppfattas ofta av kvinnorna själva som önskat av Gud och en del av den religiösa identiteten.

 

Omgivningen i muslimska länder uppfattar ofta den heltäckande klädseln som ett tecken på religiositet och anständighet. Klädseln kan innebära ökad handlings- och rörelsefrihet. Vissa lärda inom islam menar att det inte i Koranen eller andra muslimska skrifter finns någon speciell klädkod för kvinnor. Hijab-bärande är olika vanligt i olika länder. Ni ser på kartan, hur vanligt det är. Det man kan konstatera är att i Iran och Saudi-Arabien är det påbjudet enligt lag. I vissa länder ett det vanligt att man bär Hijab enligt traditionen. I andra länder är det ganska ovanligt. Turkiet får man inte använda slöja på universitetet. I Frankrike har man förbjudet att använda sig av heltäckande slöja.

Sexualitet

Enligt en Sura kan inte muslimska kvinnor neka sin man sex: "Edra husturu är för er (Som) en åker, beträd därför er åker när och som ni önskar - men sörj (först) för era själar.". Den har ofta använts för att belysa ojämnställdhet mellan könen. Det är dock viktigt att man har ett bra sexliv i äktenskapet och det gäller både make och maka. Enligt islam är det t.o.m så viktigt med sex att en kvinna kan ta ut skilsmässa ifall inte mannen kan prestera och fullborda äktenskapet som det heter. Eftersom kvinnan anses ha minst lika stark sexualdrift som mannen måste hon tillfredsställas hemma för att inte locka andra män till ”synd”. " Däremot ska man inte ha sex tät inpå barnafödsel eller den månatliga menstruationscykeln. Homosexuella handlingar är förbjudna enligt islam.

 

Checkpoint - Kvinnan i islam
1.Gör en punktlista när du läser texten. Till höger

skriver du saker som pekar jämlikhet mellan könen,

i mitten mer neutrala drag och till vänster saker,

som pekar på ojämlikhet inom islam.

 

Nästa Muhammed och kalifatet.

 

Kapitlet om islam är uppdelat i följande rubriker
Introduktion

Gud och människan
Fem pelare och trosartiklar
Högtider och etikett
Heliga skrifter
Kvinnosyn
Muhammed och kalifatet
Riktningar
Quizlet och frågesport

hijab
Två unga kvinnor från Iran

olikaslojor
Olika typer av slöjor. Länk till NE. Därifrån kan
läsa mer om slöjbärande inom islam.

hijab