Islam         

Heliga skrifter
En rättrogen muslim har vägledning av olika skrifter för att hjälpa dem att leva ett rätt liv ur ett muslimskt perspektiv. Först har vi givetvis Koranen.  Muhammeds liv och hur han agerade i olika situationer finns nedtecknad i de s.k Haditherna. Islams rättslärda har sammanställt dem allmänna sederna inom islam, de kallas för Consensus. Sharialagen är den gudomliga lagen som bygger på Koranen, Haditherna och consensus. Sharia genomsyrar rättskipningen på olika sätt i de muslimska länderna.

Koranen
Koranen går inte att ifrågasätta. Islam menar nämligen att Koranen rymmer Guds ord och uppmaningar. Enligt tron är Koranen en exakt av kopia av den gudomliga skriften som finns hos Gud. Det var ärkeängeln Gabriel som reciterade Koranen för analfabeten Muhammed från 610 e.v.t till 632 e.v.t. Den skrevs ned efter Muhammeds död. Koranen består av 114 kapitel som kallas för suror och är ordnade efter längd, med undantag för den första som är en bön.  Surorna är indelade i olika verser som kallas för ayat. 99% Surorna börjar med "I Guds den barmhärtige Förbarmarens namn." Stilen är rytmisk och ibland poetisk. Koranen är svårläst, då den saknar kronologi. Den innehåller både levnadsråd och målande beskrivningar av domedagen. Forskare menar att Koranen har en stor spännvid. Man kan man både starta krig och sluta fred med hjälp av skriften.

Hadither och Sunna
Sunna är goda exempel för en muslim för hur han eller hon ska agera i sitt liv. Lever man som Muhammed gjorde, lever man enligt hans Sunna, som Gud lärt honom att leva. Muhammeds levnadssätt hittar man i de s.k haditherna som nedtecknades på 800- och 900-talen e.v.t.  De har en central plats som rättesnöre för en muslim, bredvid Koranen. Shiamuslimerna erkänner inte de sunnimuslimska haditherna utan har egna.

Consensus
Denna källa utgörs av på de första två källorna och vad de rättslärda inom islam kommit överens om är allmän sed inom islam

Sharia
Sharia, islamisk rätt bygger på ovanstående källor, samt s.k analogier, på områden som är okända resonerar man sig fram till ett rimligt svar, ex. förbud att dricka vin leder till förbud mot allsköns rusdrycker. Detta använder man när Koranen eller Sunna inte ger något entydigt besked. Sharia betyder ungefär vägen till vattenhålet och är den gudomliga lagen som muslimerna fått från Gud via Muhammed. Lagen är evig och gudomlig, men den har visat sig vara ganska så flexibel i verkligheten. Ungefär en sjättedel av mänskligheten lever i länder som helt eller delvis följer islamisk rätt. I Indien där majoriteten är hinduer följer den stora minoriteten muslimer sharialagar. Den innehåller regler om familjerättsliga förhållanden, regler om brott och straff, om avtalsförhållanden  Islamisk rätt reglerar även områden som böner, fasta och välgörenhet. Sharialagen har olika stort genomslag i olika länder. I Saudi-Arabien och Iran bygger lagstiftningen på Sharia, medan man i Turkiet har en sekulär lagstiftning.  Strängheten i Sharia-lagarna är i olika länder beror på vilken tolkningstradition man tillhör. Saudi-Arabien har exempelvis en ortodox tolkning medan man i Turkiet har en mer liberal tolkning. Fundamentalister anser idag ofta att regler endast ska bygga på Koranen och profetens sunna.

I Väst och inom islam har man protesterat mot muslimska länder som tolkat lagstiftningen allt för strängt, ex när man dömt människor till stening eller andra kroppsstraff. Inom islam påpekar man att sådana straff är av avskräckande karaktär och använts mycket få gånger genom historien. Ett begrepp som ofta används i media är fatwa - en fatwa är ett svar på frågor som muslimer har ställt om hur de bör agera i olika situationer. Svaren kommer från lärda person i Islams regler. Vissa länder har särskilda kontor som svarar på frågor från muslimer.

Den muslimska världen delas ofta in efter hur man tänker kring använder de heliga skrifterna. Det finns: 1.) Traditionalister som menar att koranen ger alla svar och vill återgå till ett kalifat med en ledare för alla muslimer. 2.) Modernister som vill utgå från traditionen men omforma den i takt med att samhället förändras.  Egypten brukar får exemplifiera denna syn. 3. )Sekularister, som menar att stat och religion ska vara skilda åt och att alla ska ha samma rättigheter. Det här gäller i Turkiet.  4. Fundamentalister som införa strikta religiösa regler med sharialagen som byggsten. Man kan sätta likhetstecken mellan fundamentalister och islamister. Det här gäller i Iran och Saudi-Arabien. Dessa två länder är dock arvfiender. Då de tillhör olika former av shia- och sunniislam.

 

Checkpoint - Heliga skrifter
1. Vilka heliga skrifter kan en rättrogen muslim hitta vägledning i?

2. Hur är Koranen uppdelad?
3. Vad är sunna?

4. Vad innehåller Koranen?

5. Hur gör man inom islamisk rätt, när man ställs inför nya okända områden utan regler?
6. Vad är en fatwa?

7. Det finns fyra olika sätt att förhålla sig till skrifterna inom islam, vilka?


Nästa kvinnosyn


Kapitlet om islam är uppdelat i följande rubriker
Introduktion
Gud och människan
Fem pelare och trosartiklar
Högtider och etikett
Heliga skrifter
Kvinnosyn
Muhammed och kalifatet
Riktningar
Quizlet och frågesport


koran
By: Sly6


By: A Gude